Kategóriák

Arthur Schopenhauer idézetek

A gondolat elhal, mihelyt szavakban ölt testet. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A gondolkodást a puszta tapasztalat épp oly kevéssé pótolhatja, mint az olvasás. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A hit olyan, mint a szeretet: nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiábavaló vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni; mert mint ahogy... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A legtöbb ember annyira szubjektív, hogy voltaképen semmi más sem érdekli, csakis ő maga. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A míg valamely veszedelmes dolognak kimenetele csak kétséges még, a míg megvan még annak lehetősége, hogy az szerencsés is lehet, gondolnunk se szabad csüggedésre, hanem csak... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

A szépség nyílt ajánlólevél, amely a szíveket előre megnyeri számunkra. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Akik életüket olvasással töltötték és bölcseségüket könyvekből mentették, olyanok, mint akik sok útleírásból szereztek pontos tudomást valamely országról. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Az ember képes megteremteni azt, amit akar, de nem akarja azt, amit akar. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Az emberi tudás minden irányban beláthatatlan és annak, ami egyáltalán tudásra méltó volna, egyetlen egy se tudhatja még ezredrészét sem. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Bármilyen formát öltsön is az emberi élet, elemei mindig ugyanazok és ezért lényegében mindenütt ugyanaz, akár a kunyhóban vagy a fejedelmi udvarnál, akár a kolostorban vagy a... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Egyéniségünk háromnegyedéről lemondunk, hogy hasonlíthassunk másokhoz. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Miként a föld rétegei sorozatosan őrzik meg elmúlt korszakoknak élőlényeit, úgy a könyvtárak polcai sorban elraktározzák az elmúlt tévedéseket és azoknak fejtegetéseit, amelyek,... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Mint a hogy a munkás, a ki valamely épület fölépítésében segédkezik, az egésznek tervét vagy nem ismeri, vagy az legalább nincs mindig szeme előtt, úgy van az ember is egész élete... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Mint a hogy hajón tartózkodván, előrehaladását csak a parti tárgyak elmaradásán, tehát kisebbedésén látja meg az ember; úgy mindinkább való öregedését is azon látja meg, hogy... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Mint a papírpénz az ezüst helyett, úgy vannak forgalomban a világban igaz tisztelet és igaz barátság helyett annak külső nyilvánításai... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Néha azt hisszük, hogy valami távoli helyre vágyódunk vissza, holott tulajdonképen csak az idő után vágyódunk, a mit ott átéltünk, mikor fiatalabbak és frissebbek voltunk. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Nem az tesz boldoggá vagy boldogtalanná, a mik a dolgok objektíve és valóban, hanem az, hogy mi ránk nézve, a magunk fölfogásában... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Nyissunk [...] kaput a vidámságnak, bármikor köszönt is be - mert sohasem jön rosszkor - a helyett, hogy mint gyakran tenni szoktuk, fontolgatnók, bebocsássuk-e, előbb meg akarván... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

...sok könyv csak arra jó, hogy bemutassa, mennyi útvesztő van és mily súlyosan lehet tévelyedni, ha tőlük vezettetnők magunkat. [Részletek]

- Arthur Schopenhauer

Szerencsétlenség esetén, ha az már bekövetkezett, tehát többé meg nem változtatható, még gondolnunk sem szabad rá, hogy máskép is lehetett volna; még kevésbé arra, mikép... [Részletek]

- Arthur Schopenhauer